#735 Cherry Blossoms #1
#736 Cherry Blossoms #2
#737 Cherry Blossoms #3
#741 Zuiho-In Number 4, Daitoku-ji
#742 Kodai-ji
#743 Zuiho-In Number 2, Daitoku-ji
#744 Zuiho-In Number 3, Daitoku-ji
#745.1 Eikando Zenrin-ji
#745.2 Eikando Zenrin-ji
Japan