#792 Misty Path of Lanterns, Kasuga Shrine, Nara, Japan
Japan
Image
4 5/16" x 13 3/8"
Mat
14" x 24"
Edition
25